woensdag 14 augustus 2013

13 augustus 1913 - Blijhamsterweg

Drie bewoners van de Blijhamsterweg, de heren Mulder, Mellema en Van Hateren,  richten zich tot de gemeenteraad met een verzoek.

'Ondergetekenden, allen wonende aan den Blijhamsterweg, komen tot u met het beleefd doch dringend verzoek om den weg met gaslantaarns te verlichten tot aan het perceel van R. Mulder. Zij komen tot u met het verzoek met des te meer vrijmoedigheid, daar de weg reeds verlicht is tot aan het perceel bewoond door dr. Mellema en het doortrekken der gasbuizen niet gepaard gaat met groote onkosten en het zeer lastig is, des winters bij donkere en onstuimig weer van en naar huis te komen.' 

De heren doen dit verzoek natuurlijk niet alleen in hun eigen belang. Zij stellen dat

'[...]door het aanbrengen van verlichting de uitbreiding van de plaats zeer in de hand zal worden gewerkt, en belanghebbende des te eerder geanimeerd worden, daar te komen wonen. De duistere weg zal anders velen doen afschrikken.'

Het bevolkingsregister vertelt wie de genoemde mannen zijn. De vijftigjarige Rijkwert Mulder woonde sinds 28 mei 1911 met zijn vrouw Engeltje ter Cock en zijn twee kinderen aan de Blijhamsterweg 20. Tot zijn huis zou dus de verlichting moeten komen. Nanno Mellema was ten tijde van het verzoekschrift ouder, vijfenzeventig. Verbazend genoeg, woont hij volgens het bevolkingsregister niet aan de Blijhamsterweg, maar in de Blijhamsterstraat. Zijn huishouden bestond uit zijn vrouw, twee nichten en een neef, kinderen van .......
Ook Hendrik Jans van Hateren woonde in de Blijhamsterstraat. Waren de straatnamen toen minder precies aangegeven?

In het boek van Jan Groenbroek over de straatnamen vind ik geen antwoord. Daar staat dit:
Tot 1894 is in Winschoten nooit officieel aan straatnaamgeving gedaan. De namen ontstonden zoals overal elders, in de volksmond. Op het eerste minuutplan van 1823 komen de volgende benamingen voor [...] Blijhamsterstraat, Liefkeshoek, Visscherdijk [...] Molenhorn. Op de kaart loopt de Blijhamsterstraat door tot ver na het 'regthuis'. De schrijvers van het verzoekschrift zullen misschien voor het gemak voor de Blijhamsterweg gekozen hebben, of hier is ook sprake van een naam 'in de volksmond'.

Op 2 september wordt het verzoek behandeld. De raad vindt het beter om het besluit te laten nemen door het college van Burgemeester en Wethouders. Dat bespreekt de vraag op 15 september. De Commissie voor Gemeentewerken is om advies gevraagd over dit verzoek. Uit hun antwoord blijkt dat Mellema en Van Hateren al eerder hebben gevraagd om verlichting van de straat. De Commissie heeft hen toen meegedeeld onder welke voorwaarden zij de straatlantaarns konden krijgen. Blijkbaar waren de voorwaarden niet naar de wensen van de heren (het zal een eigen bijdrage zijn geweest), en zochten ze versterking bij Rijkwert Mulder.

Het verzoek wordt afgewezen.

Geen opmerkingen: