vrijdag 28 maart 2014

28 maart 1914 - Mooie woorden in Nieuwolda?

Op de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 28 maart 1914 ligt een brief op tafel van de provincie. De minister van Binnenlandse Zaken wil weten wat het gemeentebestuur vindt van de stichting van een vijfjarige HBS in Appingedam of Delfzijl. Beide gemeenten hebben een verzoek ingediend bij het ministerie om zo'n opleiding te mogen stichten.

Het college besluit Gedeputeerde Staten mede te deelen, dat het dezerzijds wenschelijk wordt geacht, dat aan één der daarbij bedoelde verzoeken wordt voldaan en dat voor deze gemeente vooral geprefereerd wordt de stichting van zoodanige school te Delfzijl, waarvan dan een ruim gebruik door kinderen uit deze gemeenten verwacht wordt. 

Een paar maanden later, op 11 juli, ligt er een verzoek van het gemeentebestuur van Appingedam. Hun vraag is of Nieuwolda een jaarlijkse bijdrage wil betalen voor de HBS die daar wordt gesticht. Maar dat is het College niet van plan.

Hoewel de leden het ten volle eens zijn met het groote nut van het geven van zooveel mogelijk gelegenheid tot het ontvangen van middelbaar onderwijs, ook voor deze gemeente, vinden zijn daarin toch geen reden, den Raad een voorstel tot het subsidiëren van genoemde school te doen, vooral uit overweging dat, in verband met de reeds bestaande inrichtingen van dien aard Appingedam niet in aanmerking zal komen om door leerlingen uit deze gemeenten te worden bezocht, wijl Winschoten zoowel per fiets als per spoor gemakkelijker te bereiken is en zelfs Veendam, wat den trein betreft, beter reisgelegenheid geeft.

Was de eerste brief, die aan het ministerie, niet meer dan mooie woorden? Dat is de vraag. Het gemeentebestuur zag een HBS wel zitten, maar dan bij voorkeur in Delfzijl, dat vanuit Nieuwolda te bereiken was met de trein. De NOLS reed van Zwolle naar Delfzijl, via Nieuwolda. Kinderen konden dus wel makkelijk in Delfzijl komen, maar niet in Appingedam. Het is dus een logische afwijzing. Het bestuur had misschien in hun eerste brief iets duidelijker kunnen zijn.

Uiteindelijk heeft het niet veel uitgemaakt dat Nieuwolda niet mee wilde betalen, want een HBSer  is ondanks dat toch gekomen in Appingedam.

Bron: Archief van het gemeentebestuur van Nieuwolda 1811-1989 inv.nr.19
ill: 4-0047 Station nieuwolda in aanbouw 1908

Geen opmerkingen: